เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ www.saijaimoney.com

ในการเข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3/2563 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.saijaimoney.com ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบและตกลงว่า การเข้าใช้เว็บไซต์มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

  1. การเข้าใช้เว็บไซต์ saijaimoney เพื่อเข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบและตกลงให้โครงการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ ชั้นปี เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และจัดทำรหัสผ่าน และ/หรือ ชื่อสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ saijaimoney ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการรับรองว่าข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ และ/หรือ จะให้กับโครงการเป็นข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเองมิใช่ข้อมูลของบุคคลอื่น และข้อมูลที่ให้นั้นครบถ้วน ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่โครงการตรวจสอบและพบว่า ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ไว้ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเอง และ/หรือ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง โครงการมีสิทธิระงับหรือตัดสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ saijaimoney ได้ โดยโครงการไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า
  3. โครงการรับรองว่าการใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และจัดทำรหัสผ่าน และ/หรือ ชื่อสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ saijaimoney ซึ่งการใช้และเปิดเผยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  4. โครงการรับรองว่าข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่นำไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
  5. โครงการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการไว้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดทำโครงการ
  6. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบและตกลงว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องรักษารหัสผ่าน และ/หรือ ชื่อสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ saijaimoney ที่ได้รับจากโครงการไว้เป็นความลับ ไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคลลอื่น กรณีบุคคลอื่นแอบอ้างและนำรหัสผ่าน และ/หรือ ชื่อสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ saijaimoney ของผู้เข้าร่วมโครงการไปใช้เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ saijaimoney และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น